شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

.:رائد:.

+ دهــان هــا پـــر از نـــام زيـــبـــاي تـــو شد... يـــــاحـــســـــــيــــن(ع)
.:رائد:.
تو اين شب ها مارو از دعاي خيرتون بي بهره نزاريد.يا علي
.:رائد:.
به سختي تونستم عکس هارو از طرف بگيرم
mp3 player شوکر
.:رائد:.
87 امتیاز
5 برگزیده
869 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top