شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

.:رائد:.

+ دهــان هــا پـــر از نـــام زيـــبـــاي تـــو شد... يـــــاحـــســـــــيــــن(ع)
.:رائد:.
تو اين شب ها مارو از دعاي خيرتون بي بهره نزاريد.يا علي
.:رائد:.
به سختي تونستم عکس هارو از طرف بگيرم
درب کنسرو بازکن برقی
.:رائد:.
88 امتیاز
5 برگزیده
868 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top