شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

.:رائد:.

+ رو به قبله ست همه عمر، خدايا! غلط است قبله بايست به سمتش متمايل باشد اگر اين طرز نماز است که او مي‌خواند ترس دارم که نماز همه باطل باشد
چراغ جادو
.:رائد:.
86 امتیاز
5 برگزیده
867 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top